Sm Sunflower Hooks
SUN100-D-SS   $30
SUN100-D-GP   $40

Sm Sunflower Spirals
SUN100-S-SS   $30
SUN100-S-GP   $40

Ornate Swirl Hooks
ORN109-D-SS   $30
ORN109-D-GP   $40

Mini Ultra Dangles
ULT103-D-SS   $25
ULT103-D-GP   $35
 

Machete Hooks
MCH100/101/102
$30/ $50/ $70
 

Med Sunflower Hooks
SUN101-D-SS   $40
SUN101-D-SS   $50

Med Sunflower Spirals
SUN101-S-SS   $40
SUN101-S-SS   $50

Ornate Dangle Earrings
ORN111-D-SS   $30
ORN111-D-GP   $40

3 Pin Dangles
3PS100-D-SS   $25
3PS100-D-GP   $35

Sm Ultra Hoops  
ULT100-D-SS   $30
ULT100-D-GP   $40

Sm Ultra Spirals
ULT100-S-SS   $30
ULT100-S-GP   $40

Lotus Dangle Earrings
LOT100-D-SS   $30
LOT100-D-GP   $40

Pinned Spike Dangles
SPI102-D-SS   $55
SPI102-D-GP  $65
 

Med Ultra Hooks
ULT101-D-SS   $40
ULT101-D-GP   $50

Med Ultra Spirals
ULT101-S-SS   $40
ULT101-S-GP   $50

Sunflower Slice Dangles
SUN107-D-SS   $30
SUN107-D-GP   $40

LG Ultra Dangles
ULT105-D-SS   $55
ULT105-D-GP   $65